BYGNINGSREGLEMENTET
Det er bygherre, der har ansvaret for at bygningsreglementet overholdes.
BR Beskriver hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.


BR18 er gældende. BR udspecificerer lovens krav for at sikre, at byggerier udføres og indrettes tilfredsstillende i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. 

Der er krav til bygningers udformning, bebyggelseshøjder, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg o.m.a.BR er gældende, for opførelse af nybyggeri, tilbygning til eksisterende bygning, ombygning/forandring af bygninger, hel- el. delvis nedrivning af bygninger eller væsentlige ændringer af bebyggelsers benyttelse.

Selvom et byggearbejde ikke kræver byggetilladelse fra kommunen, skal det stadig være lovligt og opfylde kravene i bygningsreglementet. Hvis man bygger i strid med BR, er byggeriet eller dele heraf ulovligt. Det resulterer i påbud om at lovliggørelse, bøder el. måske endda i yderste konsekvens påbud om nedrivning.

Bygningsreglementet 2015
(BR15) udløber 30.06.2018. Der vil være en overgangs-periode mL. BR15 og det nye BR18.

I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Det nye Bygningsreglement 2018 bliver fremover tilgængelig via www.bygningsreglementet.dk.