PROJEKT + BYGGERI
FASEDELING er en oversigt over eller egentlig planlægning af det forløb, der typisk udgør en byggesag,
  stor som lille. Og det beskrives meget forenklet og samlet nedenfor.

Rådgivning før projektering.

- Ideoplæg og Programmering
 
Idéoplæg bygger på en første "brainstorm" over bygherrens tanker og idéer, er en bearbejdning af disse og bliver siden en formulering af de sammenfattede ønsker for- og krav til
  opgaven. Det skal suppleres med registrering af eksisterende forhold, opmåling, undersøgelser m.v.
 
  
Programmet, som vi kalder det, samler og danner grundlaget for opgavens løsning. Det er
  en koordineret og prioriteret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til opgaven.
  Herunder hører også drøftelse og gennemgang af mulige og nødvendige prioriteringer,
  hvis ønsker og krav funktionelt, praktisk og økonomisk viser sig at være modsatrettede.

Rådgivning under projektering. 

- Skitseforslag / Dispositionsforslag.
 
Et motiveret forslag til opgavens løsning med beskrivelse af forslagets forudsætninger,
  hovedgreb og arkitektonisk idé, funktioner og forslag til overordnet materialevalg samt
  konstruktions- og installationsprincipper.
 
Alt efter opgavens art og størrelse udarbejdes plan-, snit- og opstalts skitser til illustration
  af hovedtrækkene i projektet og en tidsramme for projektering og udførelse skitseres og
  overslag kan udarbejdes på baggrund af skønnede m2-, m3-, og enhedspriser.
- Forprojekt.
 
Forprojekt er som regel en gennemarbejdning af projektet til et niveau, som kan danne
  grundlag for principiel myndighedsgodkendelse. Det skal formulere et entydigt grundlag
  for den fortsatte detaljering og kan indgå som en integreret del af hovedprojektet.
  Forprojektet skal redegøre for projektets udformning, arkitektur, konstruktionsvalg,
  materialevalg og tekniske installationer. Og det skal om nødvendigt redegøre for eksteriøre
  forhold, der har relation til relevante myndigheder. Hovedtegninger skal opfylde myndighedernes krav til dokumentation af de lovmæssige forhold. Tidsplan og overslag ajourføres. 
 
- Endeligt (Hoved-)projekt og udbud.
 
Herefter fastlægges projektet entydigt. Et detaljeret tegningssæt med skriftlig beskrivelse
  udarbejdes så det kan danne grundlag for indhentning af tilbud, indgåelse af kontrakter
  samt udførelse. Overslag ajourføres i overensstemmelse med prisudvikling og evt. aftalte
  ændringer. På baggrund af et udarbejdet hovedprojekt indhentes pristilbud på arbejderne.

Rådgivning under byggeri.

- Byggeledelse og Tilsyn.
 
Rådgivning i forbindelse med udførelse omfatter Byggeledelse og fagtilsyn.
  Byggeledelsen repræsenterer bygherren overfor de udførende entreprenører under
  byggeriet og står primært for koordinering af byggeriets arbejder, tidsplan og økonomi,
  herunder også dokumentation undervejs. 
 
Fagtilsynet tilser, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det aftalte projekt
  håndværksmæssige løsninger og kvalitet.